_ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
Úvod
Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity následující zkratky:
• OÚ – osobní údaj, tedy všechny informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby.
• Vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, které jsou naší firmou drženy a zpracovávány.
• Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání.
• Zpracovatel – společnost, kterou jsme přizvali ke zpracování Vašich OÚ na základě smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich OÚ je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou omezena.
Správce osobních údajů
Společnost TryMee Clothing s. r. o. (působící pod obchodním názvem Nilmore®), se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO: 06986650 (společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 74063), kontaktní adresa pro oblast ochranu OÚ: info@nilmore.com
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu, přihlášení k odběru obchodních sdělení, vyplnění objednávky nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů
Osobní údaje správce získává od vlastníků OÚ prostřednictvím obchodní komunikace, nákupů, dodávek produktů a služeb, formulářů a jiné aktivitě na webu, komunikace po telefonu, vizitek apod.
Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Jedná se o:
• identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace vlastníka OÚ (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.),
• popisné údaje (např. bankovní spojení),
• cookies,
• údaje pro účely zaslání marketingových sdělení v rozsahu poskytnutém vlastníkem OÚ,
• údaje nezbytné pro plnění smlouvy (email, telefon, adresa pracoviště, funkce a další),
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany vlastníka OÚ.
Kategorie vlastníků OÚ
Jedná se zejména o
• zákazníky,
• potenciální zákazníky a jiné zájemce o činnost správce,
• zákazníky zákazníků,
• zaměstnance a pracovníky na dohody o mimopracovní činnosti a zájemce o práci,
• vlastníky osobních údajů dodavatelů a partnerů poskytující služby potřebné pro provoz naší firmy,
• jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci OÚ.
Kategorie příjemců osobních údajů
Jedná se zejména o:
• státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
• finanční ústavy a organizace veřejné zprávy,
• zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv,
• třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OU,
• naši společnost jako správce OÚ.

Cookies
Naše webová stránka používá cookies ke zlepšení zákaznických zkušeností na stránce. Cookies jsou unikátní, Vám přiřazené textové soubory umístěné na pevný disk webovým serverem. Používáme cookies ke sběru, uchovávání a dohledatelnosti informací pro statistické účely provozování našich stránek a služeb. Máte možnost nepřijímat cookies pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče. Používáním stránky souhlasíte s používáním cookies.
Účel zpracování osobních údajů
Účely zpracování OÚ jsou:
• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
• marketingové účely,
• jednání o smluvním vztahu,
• plnění smlouvy,
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
• archivnictví vedené na základě zákona,
• výběrová řízení na volná pracovní místa,
• plnění zákonných povinností ze strany správce,
• ochrana životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo dalších subjektů.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva vlastníka OÚ.
Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo vlastníka OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje správce zpracovává zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu. V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.
V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:
• Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
• Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
• Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
• Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.
V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR. Takovýto souhlas může mít formu vědomého aktu na webu správce (zaškrtnutí souhlasného políčka, kliknutí, vytvoření objednávky apod.) či jiné podoby dle GDPR.
Práva subjektu údajů
V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce vlastníka OÚ o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
• účel zpracování OÚ,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly OÚ zpřístupněny,
• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování OÚ.
Vlastník OÚ má právo na informace, zahrnující právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u správce, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem OÚ, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva může vlastník OÚ u správce uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@nilmore.com. Tím vším však není dotčeno právo vlastníka OÚ stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů či uplatnit svá práva u soudu.
Každý vlastník OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou osobních údajů vlastníka OÚ nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy: info@nilmore.com
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
Je-li žádost vlastníka OÚ shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má vlastník OÚ právo se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup nevylučuje, aby se vlastník OÚ obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

NEWSLETTERPřihlaste se k odběru novinek.